TOLERANCJA: Ideał tolerancji w świetle przesłanek zawartych w Listach św. Pawła (cz. 1)

RECENZJA ARTYKUŁU

 SciencePG - Science Publishing Group

Dear Grzegorz Rafiński

 

The paper with the title Idea tolerancji w wietle przes anek zawartych w Listach w. Paw a (cz pierwsza: zagadnienia wst pne) published in Biblica et Patristica Thoruniensia has left us a deep impression. The paper has drawn attention and interest from researchers specializing in this field.

 

We publish peer-reviewed international scientific journals devoted to the development of innovative science and technology. Now we sincerely invite scholars and researchers to submit papers to the journals or to join in the editorial board/reviewer team.

Thanks and regards,

Jessie Wright

 

Artykuł opublikowany w czasopiśmie:
 pod adresem: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.017

 

STRESZCZENIE:
Ideał tolerancji, który odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie, powinien być poddany refleksji w świetle Słowa Bożego. Św. Paweł nie używa słowa tolerancja, ale w kilku tekstach pisze o fenomenie, który opisuje to słowo, a mianowicie w 1 Kor 8–10, a także w 1 Kor 5,1–13; 6,1–11; Rz 14 (gdzie używa czasownika „sądzić” – krinein). Treścią niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień wstępnych, w tym – analiza 1 Kor 8–10. Chrześcijanie muszą dawać świadectwo tolerancji Jezusa (por. Mk 9,40: „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”). Tolerancja oznacza znoszenie drugiego w jego inności. Rozumienie orędzia Jezusa dokonuje się w dialogu z inaczej myślącymi i z niechrześcijanami. Św. Paweł w swych listach koryguje błędne rozumienie tolerancji przez adresatów listów. W 1 Kor 8–10 niewłaściwą postawę tych, którzy posiadali „wiedzę” płynącą z Ewangelii, św. Paweł opisuje zdaniem: „«wiedza» wbija w pychę” (1 Kor 8,1). Korektę ich postawy zawiera w zdaniu: „Miłość buduje” (1 Kor 8,1). Miłość jest w tym zdaniu równoważnikiem zalecanej przez św. Pawła postawy tolerancji wobec tych, którzy nie przyjęli w pełni ewangelicznej „wiedzy”. Wynika z tego, że tolerancja nie jest wartością autonomiczną, absolutną, ale jest podporządkowana miłości. Zasadę tę należy traktować jako naczelną tezę, której podlega wszystko, co św. Paweł pisał na temat tolerancji (i nietolerancji) w innych tekstach, które będą analizowane w kolejnym naszym artykule na łamach „Biblica et Patristica Thoruniensia”.

PEŁNY TEKST:

Free Joomla! template by Age Themes

            *